06-27 05 74 64 sacha@sachageerlings.nl

Privacyverklaring

 

in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

(versie: 2 januari 2019)

 

Praktijk: Sacha Geerlings Psychologisch Advies en Coaching

www.sachageerlings.nl en www.eerstehulpbijstudiestress.nl

Eigenaar: drs. Sacha L. Geerlings

Aantal personen werkzaam: 1

Drs. Sacha Geerlings is Psycholoog NIP en gebonden aan de Beroepscode voor Psychologen (NIP). https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

 

De praktijk Sacha Geerlings Psychologisch Advies en Coaching biedt advies, coaching en counseling aan jongeren en (jong)volwassenen. Er wordt geen therapie geboden.

 

Dossier en facturen

Ten behoeve van een goede invulling van het advies of bieden van coaching en voor de facturatie worden de volgende gegevens van de cliënt vastgelegd:

  • Voor- en achternaam, initialen, roepnaam, woonadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres.
  • School- en studieverloop, inclusief school- of studiegegevens (naam onderwijsinstelling, studierichting, studiejaar), functioneren op school of in de studie(s) inclusief een indicatie van de leerprestaties, gegevens omtrent begaafdheidskenmerken inclusief eventuele ooit middels psychologisch onderzoek of IQ-test vastgestelde hoogbegaafdheid;
  • reden(en) voor het zoeken van advisering/ coaching (klachten/problemen), doelstellingen en verwachtingen hiervan.

Voor elke cliënt wordt een dossier aangelegd, dat deels digitaal en deels op papier beveiligd wordt opgeslagen. In het dossier worden gegevens opgeslagen die relevant zijn voor de advisering/ begeleiding en het onderhouden van contact. Naast de door cliënt verstrekte gegevens wordt verslaglegging over de advisering/ begeleiding opgenomen in het dossier.

Facturen maken geen onderdeel uit van het dossier en worden apart bewaard.

Zonder verstrekking van deze gegevens is dienstverlening door Sacha Geerlings niet mogelijk,  omdat persoonsgegevens nodig zijn voor facturatie en zonder deze informatie er geen  zinvol advies of begeleiding kan worden geboden. U bent echter niet wettelijk verplicht deze gegevens te verstrekken.

 

Inzage en vernietiging

U heeft recht op inzage in uw dossier. U heeft recht op rectificatie of verwijderen van uw gegevens. Als gegevens zijn verkregen met uw toestemming, dan bestaat het recht op intrekking van deze toestemming.

 

Bewaartermijnen

Dossiers worden vernietigd: twee jaar na het (laatste) adviesgesprek of de (laatste) begeleidingssessie. In overleg kan van deze termijn worden afgeweken.

Facturen worden 7 jaar bewaard.

 

Ontvanger van deze gegevens en delen van gegevens met derden

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt door Sacha Geerlings. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld met derden. Persoonsgegevens op facturen worden niet gedeeld met derden.  Er worden geen persoonlijke of naar personen herleidbare gegevens, zoals IP-adressen, van bezoekers van de websites www.sachageerlings.nl en www.studentenhoogbegaafd.nl vastgelegd.

 

Klachtrecht

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Sacha Geerlings Psychologisch Advies en Coaching bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor alle klachten omtrent de dienstverlening is Sacha Geerlings Psychologisch Advies en coaching aangesloten bij P3NL

 

Datalek

Mocht er sprake zijn van een datalek en (risico zijn op) toegankelijkheid van uw gegevens door onbevoegden, dan wordt  u hiervan zodra dit opgemerkt wordt op de hoogte gesteld, en wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.